Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Raport o stanie Gminy

Drukuj
Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz Strzyżowa co roku, do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Strzyżowie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos także mieszkańcy gminy. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzyżowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15, chyba że Rada Miejska postanowi o zwiększeniu tej liczby. Raport umieszcza się do zapoznania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz jest dostępny do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Strzyżowie parter, pokój nr 7.

Załączniki

 • 2019-06-18 | 12:32:09

  Artur Dubiel

  Ilość pobrań: 168

 • 2020-06-17 | 13:13:39

  Artur Dubiel

  Ilość pobrań: 96

 • 2021-06-28 | 15:53:52

  Artur Dubiel

  Ilość pobrań: 118

 • 2022-06-07 | 14:30:17

  Artur Dubiel

  Ilość pobrań: 106

 • 2023-06-07 | 10:32:20

  Artur Dubiel

  Ilość pobrań: 89

 • 2024-06-10 | 15:21:07

  Artur Dubiel

  Ilość pobrań: 12